Algemene voorwaarden Deen Advocaten

Algemene voorwaarden Deen Advocaten

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten welke zijn verleend aan advocaten die werkzaam zijn bij Deen Advocaten te s-Gravenhage. De opdrachtgever is de persoon die juridisch advies vraagt of te kennen heeft gegeven rechtsbijstand te wensen van een van de advocaten en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt.

2. Deen Advocaten staat in voor een persoonlijke behandeling van de zaak waarvoor de cliënt aandacht vraagt. De advocaat die de zaak behandelt zal de cliënt naar beste vermogen bijstaan en daarbij de regels in acht nemen welke een advocaat betaamt. Indien de cliënt dat wenst, kan hij/zij zich in de contacten met de advocaat door een derde laten vertegenwoordigen. In dat geval geldt hetgeen is besproken tussen de derde en de advocaat als besproken tussen de advocaat en cliënt.

3. Indien de advocaat stukken nodig heeft die de cliënt in zijn bezit heeft of kan verkrijgen, zal de cliënt die stukken zo snel mogelijk aanleveren. Indien de stukken zich bij een derde bevinden en het ligt op de weg van de advocaat om die stukken op te vragen, zal de cliënt hem zo nodig zo spoedig mogelijk een machtiging verlenen.

4. De cliënt geeft de advocaat op voorhand toestemming om voor en namens hem/haar en voor zijn/haar rekening derden in te schakelen bij de behandeling van de zaak, zo de advocaat dat geraden acht in het belang van de zaak. De cliënt geeft tevens op voorhand toestemming gegevens die voor derden van belang zijn aan die derden over te leggen.

5. Als de cliënt een rechtsmiddel wil laten instellen door de advocaat, moet de cliënt dat altijd schriftelijk aangeven aan de advocaat in persoon.

6. Na afloop van de zaak wordt het dossier gesloten. Deen Advocaten zal de stukken daarna nog 5 jaar digitaal bewaren. De cliënt kan deze stukken dan nog opvragen. Na het verstrijken van de termijn van 5 jaar heeft Deen Advocaten het recht en de toestemming van de cliënt om de stukken die niet zijn opgevraagd te vernietigen. Indien zich stukken van derden daartussen bevinden, vrijwaart de cliënt Deen Advocaten en de advocaat tegen aanspraken ter zake.

7. Voor zijn werkzaamheden brengt de advocaat een honorarium in rekening, dat is gebaseerd op een uurtarief, vermeerderd met 5 % kantoorkosten en BTW. Er wordt in beginsel maandelijks gedeclareerd. bij de nota wordt een urenspecificatie gevoegd. Daarnaast worden door Deen Advocaten betaalde verschotten (uittreksels, griffierecht, kosten deskundige e.d.) doorbelast aan de cliënt, zodra deze kosten gemaakt worden. Indien de cliënt in aanmerking wenst te komen voor gefinancierde rechtsbijstand kan hij/zij daarom verzoeken. Indien een toevoeging wordt afgegeven, is de cliënt de eigen bijdrage aan de advocaat verschuldigd, alsmede doorbelaste verschotten.; de advocaat wijst de potentiële cliënt op de mogelijkheid van een toevoeging. De advocaat en de cliënt kunnen onderling overeenkomen dat daarvan geen gebruik wordt gemaakt. Een dergelijke afspraak zal vastgelegd worden in een schriftelijke bevestiging indien een toevoeging wordt afgegeven

8. De cliënt is gehouden om de declaraties en doorbelaste verschotten binnen twee weken vanaf de factuurdatum te voldoen op een door Deen Advocaten aangegeven bankrekening. Betaling van een declaratie dient te geschieden zonder aftrek, verrekening en/ of opschorting. Indien deze betaaltermijn wordt overschreden, is er sprake van verzuim en is Deen Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en zal dit aan de cliënt schriftelijk meedelen. Deen Advocaten is niet aansprakelijk voor de (eventuele) schade die hierdoor is en zal ontstaan. Indien Deen Advocaten in verband met voornoemd verzuim incassomaatregelen treft, komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met deze maatregelen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen twintig procent van het openstaande saldo, met een minimum
van 150,00. Deen Advocaten behoudt zich het recht voor de werkelijke kosten te vorderen, indien deze hoger zijn dan voornoemd.

9. De advocaat kan een op voorhand afgesproken voorschot in rekening brengen. Indien een voorschot wordt overeengekomen, dan wordt dit verrekend met de einddeclaratie die de advocaat opmaakt. Indien de cliënt een overeengekomen voorschot niet betaalt of een declaratie onbetaald laat, dan mag de advocaat zijn werkzaamheden voor de cliënt opschortenen zal dit aan de cliënt schriftelijk meedelen. De cliënt is dan zelf verantwoordelijk voor het al dan niet laten verstrijken van termijnen en het verschijnen ter terechtzitting. Partijen sluiten iedere aansprakelijkheid uit aan de zijde van de advocaat voor schade, die is ontstaan na het niet voldoen van een of meer declaraties van de advocaat.

10. Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen dertig dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk aan Deen Advocaten kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.

11. Indien derden in verband met de procedure een bedrag willen overmaken aan de cliënt (bijvoorbeeld na een proceskostenveroordeling), dan kan dit gestort worden op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Deen/van der Valk/ Winter. De Stichting maakt het gestorte bedrag op eerste verzoek van de cliënt naar een door de cliënt opgegeven rekening over. De cliënt machtigt evenwel de Stichting Derdengelden Deen/van der Valk/ Winter onherroepelijk door het geven van de opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn om de door de Stichting ten behoeve van de cliënt ontvangen gelden in afwijking van het voorgaande ter voldoening van declaraties van Deen Advocaten over te (laten) maken naar de bankrekening van Deen Advocaten indien er sprake is van openstaande declaraties van de advocaat / Deen Advocaten die zijn gericht aan de cliënt.

12. Iedere aansprakelijkheid van Deen Advocaten of haar advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niets uitkeert en de rechter bepaalt dat de voorgaande volzin om enige zwaarwegende grond strijd met de wet oplevert en derhalve niet onverkort van toepassing kan zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het honorarium dat Deen Advocaten in de desbetreffende zaak in rekening heeft gebracht in het kalenderjaar waarin de beroepsfout is gemaakt. Voor aanspraken geldt een vervaltermijn van 1 jaar nadat de gronden waarop de cliënt zich beroept hem of haar ter kennis zijn gekomen of hij/zij met deze gronden redelijkerwijze bekend had kunnen zijn.

13. Deen Advocaten doet haar uiterste best om cliënten zo goed mogelijk bij te staan. Mocht er toch iets zijn waar de cliënt ontevreden over is, dan zal Deen Advocaten zich inspannen een eventuele klacht van de cliënt in overleg op te lossen. In geval er niettemin sprake blijkt te zijn van een onoverkomelijk verschil van inzicht van de cliënt enerzijds en Deen Advocaten anderzijds, dan kan een klacht worden ingediend bij de deken van de orde van advocaten
te s-Gravenhage, die de klacht kan voorleggen aan de raad van discipline en/of civielrechtelijk door de rechtbank.
Nederlands recht is van toepassing. de rechtbank te
s-Gravenhage is ter zake bevoegd.

s-Gravenhage, 1 maart 2014

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews